2014 - Ισολογισμός 
(αρχείο pdf)

2014 - Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
(αρχείο pdf)

2013 - Ισολογισμός 
(αρχείο pdf)